Regulamin Platformy KobietyPro

§1. Definicje

 1. Regulamin– niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy Internetowej i ich wykonywania, zasady postępowania reklamacyjnego a także prawa i obowiązki Uczestników Wydarzeń organizowanych przez LSG.
 2. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Spółką umowę której przedmiotem są Towary/Bilety na Wydarzenie; o ile postanowienia Regulaminu wyraźnie nie wskazują inaczej zapisy dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio również do Konsumenta.
 3. Konsument– osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego), w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie w jakim przepisy prawa przyznają takiej osobie uprawnienia należne Konsumentowi, tj. uprawnienia do odstąpienie od umowy na zasadach przyznanych Konsumentowi, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Sprzedawca lub Organizator lub Spółka: Life Strategy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Królewska 57, 30-081 Kraków NIP 6772474155, REGON 521175897, KRS 0000952254, tel. +48 572 521 524, office@lifestrategygroup.eu,
 5. Platforma Internetowa– serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https://kobietypro.pl/sklep za pośrednictwem, którego Klient może, w szczególności, na zasadach określonych w Regulaminie uzyskać informacje o Wydarzeniach i nabyć Bilety na Wydarzenie jak również zdobyć informacje Towarze i nabyć Towar.
 6. Towar – rzecz ruchoma/usługa, znajdująca się w ofercie Spółki, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Klientem i Spółką za pośrednictwem Platformy Internetowej i na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Trwały nośnik– oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 8. Konto Użytkownika– nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta na Platformie Internetowej, dzięki któremu Użytkownik, w szczególności może nabywać Towary/Bilety na Wydarzenia, dodawać Opinie a także ma możliwości zarządzania swoimi danymi
 9. Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy internetowej, w szczególności Klient.
 10. Bilet na Wydarzenie – potwierdzenie prawa uprawnionego posiadacza Biletu na Wydarzenie do uczestnictwa w wybranej Wydarzeniu. W zależności od rodzaju Wydarzenia Bilety mogą być sprzedawane jako Bilety imienne lub na okaziciela i mogą być dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej.
 11. Uczestnik– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji uczestnictwa w Wydarzeniu
 12. Wydarzenia– są to wszelkiego rodzaju wydarzenia organizowane przez Spółkę, a w szczególności: szkolenia, spotkania oraz zajęcia sportowe, zajęcia jogi
 13. Instruktor– osoba wykwalifikowana w danej dziedzinie, posiadająca odpowiednie dokumenty potwierdzające swoje umiejętności
 14. Materiały– wszelkie treści  publikowane lub udostępniane na stronie https://kobietypro.pl , w jakiejkolwiek  formie, w szczególności treści cyfrowe, audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe,  będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze utrwalone w jakiejkolwiek formie, niezależnie od ich przeznaczenia i niezależnie czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności nagrania video kursów jogi, sesje jogi, kursy medytacji, lekcje medytacji, zajęcia Jogi.
 15. Joga– świadomy relaks połączony z praktyką uważności dotyczącej ciała, oddechu, a także myśli i emocji.

§2.Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące założenia i utrzymania Konta Użytkownika oraz zasady nabywania Biletów na Wydarzenia, zasady nabywania Towarów a także tryb składania i rozpatrywania reklamacji oraz odstąpienia od umowy.
 2. Korzystanie z Platformy Internetowej możliwe jest pod warunkiem:
 3. posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet
 4. spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari OS, dowolny program do przeglądania plików w formacie PDF.
 5. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Konta Użytkownika;
  2. zawieranie umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są Towary lub bilety na Wydarzenia, których stronami są Spółka i Klient;
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia;
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Spółka potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji;
  5. umożliwienie przeglądania Materiałów umieszczonych w ramach Platformy Internetowej.
 6. Zamieszczone na stronach Platformy Internetowej treści, w tym opisy Towarów, Wydarzeń, ceny Towarów i ceny Biletów na Wydarzenia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.
 7. Sprzedawca udostępnia Regulamin wraz z Załącznikami na stronie głównej https://kobietypro.pl w zakładce „Regulamin”. Klient może Regulamin w dowolnym momencie zapoznać się z jego treścią oraz pobrać, zapisać na trwałym nośniku lub sporządzić jego wydruk.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Usługi świadczone przez stronę https://kobietypro.pl są dostępne dla Użytkowników 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

§3. Konto użytkownika

 1. W celu założenia konta Użytkownik zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, e-mail, nazwę użytkownika, oraz wymyślić hasło indywidualne,
 2. Użytkownik posiadający konto na Platformie Internetowej ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w dowolnie wybranym czasie, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika na etapie składania zamówienia.
 3. Użytkownik odpowiada za poprawność podanych przez siebie danych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się ze Spółką mailowo: biuro@kobietypro.pl
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania i następnie do usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
 6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Spółkę na adres email Użytkownika wskazany przy zakładaniu konta. Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik na prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć konto poprzez wysłanie do Spółki żądania usunięcia na adres e-mail: biuro@kobietypro.pl
 7. Posiadanie konta nie jest warunkiem koniecznym i niezbędnych do nabycia Towarów/Biletów na Wydarzenia za pośrednictwem Platformy Internetowej.

§4. Zamówienia

 1. Zakupu Biletów na Wydarzenia/Towary dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Platformy Internetowej https://kobietypro.pl/sklep. Wybór zamawianych Towarów/Biletów na Wydarzenia jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji a w przypadku Biletów na Wydarzenie m.in. wybrane przez Klienta Wydarzenie, ilości zamawianych biletów.
 2. Klient w procesie składania zamówienia podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, takich jak: (imię, nazwisko nr. kontaktowy tele., adres mail, dane do korespondencji) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera: dane identyfikujące Sprzedawcę, przedmiot zamówienia, jednostkową i łączną cena zamawianych Towarów/ Biletów na Wydarzenie, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. W przypadku, gdy podane dane przez Klienta nie są kompletne lub są nieprawidłowe Spółka ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość – Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: “Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy”. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo na adres email podany przez Klienta.
 6. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie w elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 9. Po zawarciu umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Czas realizacji zamówienia na Towary wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. Czas realizacji zamówienia na Bilety na Wydarzenie wynosi do 7 dni roboczych.

§5.Płatność

 1. Płatności za Towar/Bilety na Wydarzenie można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia dostępnym za pośrednictwem strony. https://kobietypro.pl/checkout/
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie szybkich przelewów oraz BLIK jest PayNow.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami jest PayU.

        Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. Platforma Internetowa oferuje również możliwość dokonania płatności w formie przedpłat. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania wpłaty przez Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności można znaleźć pod adresem https://kobietypro.pl/FAQ/
 4. Do każdej dokonanej transakcji wystawiony zostanie odpowiedni dokument końcowy wysłany na adres podany przez Klienta.
 5. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT na stronie https://kobietypro.pl jest możliwość zaznaczenia wysłania FV na maila. W przypadku problemów z zaznaczeniem powyższej opcji proszę o przesłanie informacji drogą mailową z danymi: (numer zamówienia wraz z danymi osobowymi) na maila: biuro@kobietypro.pl
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, po przez maila dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami, potwierdzenia zakupu, proformy i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm.)

§6. Dostawa

 1. Na elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie właściwej opcji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości mailowej na adres email podany przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą sytuacji, w której przedmiotem umowy są Bilety na Wydarzenie, które są dostarczane Klientowi w wersji elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e mail.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy oferowane przez Sprzedawcę dostępne są pod adresem https://kobietypro.pl/FAQ.

§7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. W przypadku zakupów Biletów na Wydarzenia zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy nie przysługuje.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, której przedmiotem są Towary w terminie 14 dni bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem wyjątków obowiązujących w kraju Sprzedawcy oraz z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, tj. dotyczących umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Indywidualnego Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależ od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument/Indywidualny przedsiębiorca wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/Indywidualny przedsiębiorca zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Indywidualnemu przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 3. Konsument w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od sprzedaży zawartej na odległość może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, rozpoczyna się od momentu objęcia w posiadanie zamówionego Produktu przez Konsumenta. W przypadku odbiorów osobistych Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu uzyskania przez ww. Zamówienie statusu „zrealizowane”. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia woli. Uprawnienie może być zrealizowane w wybrany przez Konsumenta sposób, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument może użyć w tym celu formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsumentowi zostaną zwrócone środki za zakupione Towary. Konsument obowiązany jest ponieść koszt odesłania Towaru. Zwrot środków zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały zastosowane przez Konsumenta w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy odstąpienie. Konsument nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem środków. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod warunkiem zwrotu przez Konsumenta zamówionego Produktu do Sprzedawcy (jeśli został do niego wcześniej skutecznie dostarczony). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni na adres Sprzedawcy, który jest dostępny również na stronie https://kobietypro.pl/kontakt
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8. Reklamacje Towarów (Rękojmia)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi za wady. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wada prawna występuje, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Rękojmia w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami zostaje wyłączona.
 3. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może zgłosić Sprzedawcy niezgodność towaru z umową (reklamacja) w dowolnej formie, w tym formie pisemnej lub elektronicznej na adres email na: reklamacje@kobietypro.pl
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient określa wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację
 5. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu w formie dokumentowej.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 7. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi odpowiedź w formie mailowej na adres załączony przez Konsumenta wraz z oświadczeniem o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Reklamacje sprzedaży online Biletów na Wydarzenie wymagają zgłoszenia na adres mail: reklamacje@kobietypro.pl. W zgłoszeniu Kupujący powinien podać dane kontaktowe oraz przyczynę reklamacji.
 10. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Organizator powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacji.

§9. ZWROT CENY ZA BILETY NA WYDARZENIA

 1. Zwrot opłaty za Bilet na Wydarzenie po jego opłaceniu możliwy jest wyłącznie na zasadach zawartych poniżej:
 2. Klient złoży wniosek o zwrot uiszczonej ceny za Bilety na Wydarzenie w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zakupu Biletu na Wydarzenia, a do rozpoczęcia Wydarzenia pozostało nie mniej niż 30 dni kalendarzowych, wnioski złożone po upływie ww. terminów nie będą przez Spółkę rozpatrywane;
 3. Wniosek, o którym mowa w pkt. a) zostanie złożony w formie mailowej na adres: biuro@kobietypro.pl;
 4. Sprzedawca po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt a) drogą mailową przekaże warunki na jakich zasadach Klientowi zostaną zwrócone wpłacone środki, (w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Spółka dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta).
 5. W przypadku niewykorzystania Biletu na Wydarzenie i niestawienia się na Wydarzeniu w dniu jego rozpoczęcia zakupiony Bilet na Wydarzenie uznaje się za wykorzystany a Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Spółki.

§10. Odwołanie, Zmiana Czasu I Miejsca Wydarzenia, Zmiana Danych Oraz Zgoda Na Odsprzedaż Biletów

 1. Bilet na Wydarzenie zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadków i na zasadach określonych w 15. Regulaminu a także przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia Klient będzie miał możliwość wymiany Biletu na Wydarzenie na inny lub zwrotu pieniędzy.
 2. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://kobietypro.pl/events/ oraz Dodatkowo Klienci mogą otrzymać tą informację emailem.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa ust. 1 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy za zakupione Bilety na Wydarzenie, Klient składa wniosek o zwrot środków mailowo na adres: reklamacje@kobietypro.pl ze wskazaniem następujących aktualnych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer zamówienia, Wydarzenie, ilość biletów oraz dowód zakupu.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt a) drogą mailową przekaże warunki na jakich zasadach Klientowi zostaną zwrócone wpłacone środki, (w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Spółka dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta).

§11Zobowiązania i Odpowiedzialność Organizatora w Wydarzeniach

 1. Organizator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby zrealizować warunki Wydarzenia opisane na stronie https://kobietypro.pl/eventy
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w opisanym programie i przebiegu Wydarzenia i również w dniu samego Wydarzenia. O zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony https://kobietypro.pl. Wprowadzone zmiany te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Uczestników wobec Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu nieprawidłowego wykonania lub niewykonania umowy, a także z tytułu wyrządzonych ewentualnych szkód ograniczona jest względem Uczestników do wysokości uiszczonej przez Uczestnika ceny biletu.
 5. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności Organizatora z tytułu:
  • śmierci lub szkody na osobie spowodowanej zaniedbaniem Organizatora
  • czynów niedozwolonych
  • naruszenia obowiązków wynikających z przepisów praw
  • jakichkolwiek innych czynów co do których ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z przepisami prawa
 6. Organizator zastrzega sobie prawo, że jeżeli
 • podczas Wydarzenia zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej, w szczególności pożarów, przerw w dostawie energii, powodzi, zamieszek, strajków, epidemii, decyzji władz państwowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem Organizatora. Organizator może przełożyć Wydarzenie na inny termin.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia wskutek działania Siły Wyższej.
  §12. Dane Osobowe i Zgoda na wykorzystanie Wizerunku
  1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na materiałach z Wydarzenia w tym na zdjęciach, nagraniach dźwiękowych oraz na nagraniach audiowizualnych, również w celach komercyjnych.
  2. Uczestnik, który nie wyraża zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku powinien poinformować o tym Organizatora wysyłając wiadomość mail pod adres: biuro@kobietypro.pl maksymalnie na 7dni przed, Wydarzeniem a jeśli nabywa bilet po tym okresie – w ciągu maksymalnie 24h godzin od momentu zakupu biletu.
  3. Biorąc udział w Wydarzeniach organizowanych przez LSG oraz zakupując produkty na Naszej Platformie Uczestnik/Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz utożsamia się z poniższym prawem obowiązującym w Regulaminie niniejszej Platformy: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kupna produktów oraz usług na platformie https://kobietypro.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

  §13. Opinie

  1. W określonym terminie po wykonaniu Umowy Użytkownik posiadający Konto – może zostać poproszony przez Spółkę w wiadomości email o ocenę i opinię dotyczącą obsługi zamówienia oraz poszczególnych Towarów lub Wydarzeń. Dodanie oceny i opinii jest dobrowolne i nieodpłatne, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, podany w wiadomości email, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednej Umowy Użytkownik ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania oceny i opinii.
  2. Użytkownik może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać opinię w formie subiektywnej wypowiedzi słownej, limitowanej do 1000 znaków słownych. Ocena i opinia są automatycznie podpisywane imieniem Użytkownika i miejscowością, która została wskazana przez Użytkownika przy rejestracji Konta.
  3. Oceny i opinie są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Platformy Internetowej.
  4. Spółka nie weryfikuje merytorycznie i nie kontroluje dodawanych ocen i opinii z zastrzeżeniem, ust. 5 poniżej. Użytkownik ponosi wyłączną i samodzielną odpowiedzialność za przedstawioną ocenę i opinię.
  5. Spółka jest uprawniona do odmowy publikacji w całości lub w części wystawionych ocen i opinii wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów prawa i Regulaminu, w szczególności zaś w następujących przypadkach:
  1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami.
  2. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
  3. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
  2. Na wyraźną prośbę Użytkownika, treść opinii może zostać ukryta dla innych Użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Platformy internetowej i Towaru/Wydarzenia.

  §14. Własność Intelektualna

  1. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści udostępnianych w ramach Platformy Internetowej, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Platformy Internetowej.
  3. Użytkownik zamieszczając oceny i opinie, o których mowa w § 8 Regulaminu, a które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – udziela Spółce niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Spółkę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego – we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
  1. Usunięcie Konta Użytkownika lub opinii lub oceny zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu nie ma wpływu na obowiązywanie licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej.
  2. W odniesieniu do uczestnictwa w Wydarzeniach, Spółka zastrzega, że wszelkie treści przekazywane podczas Wydarzenia mogą być wykorzystywane przez jego uczestników wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych.
  3. Podczas Wydarzenia żadne prawa własności intelektualnej nie mogą być ponoszone ani przypisywane uczestnikowi tego Wydarzenia, lecz przysługują wyłącznie Organizatorowi lub osobie współpracującej z Organizatorem
  4. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas Wydarzenia są własnością Organizatora lub osób współpracujących z Organizatorem.
  5. Uczestnikowi Wydarzenia zabrania się: nagrywania, kopiowania lub odtwarzania treści Wydarzenia bez pisemnej zgody Organizatora, sprzedawać, przekazywać osobom trzecim przedmiotów własności intelektualnej. W przypadku złamania niniejszego zakazu, Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich przynależnych Organizatorowi lub osobom z nim współpracującym przy organizacji Wydarzenia.

  §15 Polityka Prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych

  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies, określa Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://kobietypro.pl/polityka-prywatnosci

  §16 Postanowienia Końcowe odnośnie Wydarzeń

  1. Zawartość strony  https://kobietypro.pl w szczególności Materiały, podlegają ochronie prawnej.
  2. Wszystko co umieszczone jest na stronie https://kobietypro.pl w tym w szczególności nazwa handlowa, hasła reklamowe, logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody skierowanej do Life Strategy Group Sp. z o.o.  Wykorzystywanie jakichkolwiek danych jest zabronione i narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuję się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
  5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
  6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo polski sąd powszechny. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. z zastrzeżeniem, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  8. Użytkownicy mogą w dowolnie wybranym przez siebie czasie uzyskać dostęp i pobrać Regulamin, wydrukować lub zapisać go.
  1. Załączniki do Regulaminu

  Załącznik 1 – Polityka Prywatności

  Załącznik 2 – Odstąpienie od umowy

  Załącznik 3 – Formularz Reklamacj